Assessment Centre Development Centre Personálny Screening /Audit

ASSESSMENT CENTRE

( v praxi býva označované skratkou AC, v preklade znamená hodnotiace centrum, stredisko)


Je to metóda, ktorá slúži na efektívne zhodnotenie nadodborného potenciálu hodnotených účastníkov. Usiluje sa predovšetkým, čo najobjektívnejšie a komplexne odhaliť kvality hodnotených kandidátov, či zamestnancov. Vyhodnocuje aj ich silné alebo slabé stránky, navrhuje odporúčania v súlade s požiadavkami a stanovenými kompetenciami na pracovné miesto.


V priebehu hodnotiaceho procesu kandidáti prechádzajú rôznorodými aktivitami ako sú diagnostické posúdenie, štruktúrované interview zamerané na motivačné faktory, modelové situácie a pod. Na základe spracovania výstupov sú zadávateľovi prezentované výsledky a účastníkom hodnotiaceho procesu je prezentovaná spätná väzba v prípade, ak o ňu prejavia záujem. Odporúčaná dĺžka realizácie AC je 1 deň.


Oblasti využitia:

Výhody:

  • Výberový proces – štandardné výberové konanie je možné doplniť aj o túto komplexnejšiu metódu, ktorá umožní rozsiahlejšie posúdiť potenciál kandidáta. Odporúča sa najmä pri obsadzovaní kľúčových pozícii, špecialistov a manažérov.

  • Adaptačný proces – ešte počas skúšobnej lehoty, v rámci adaptačného procesu zamestnanca, umožňuje zhodnotiť potenciál novoprijatého zamestnanca a overiť si prípadné pochybnosti o jeho vhodnosti pre obsadené pracovné miesto. V prípade rozvoja talentov napomáha odporučiť vhodné zameranie pre optimálny rozvoj ich schopností a vhodného pracovného zaradenia.

  • Zmapovanie osobnostného potenciálu zamestnancov vo vzťahu k súčasným pozíciám – v prípade rozvoja alebo recesie spoločnosti, podniku umožňuje posúdiť potenciál súčasných zamestnancov pre podporu rozvoja a rastu spoločnosti. V prípade recesie firmy umožňuje vytipovať kľúčových zamestnancov, ktorých potrebuje v spoločnosti stabilizovať. Ostatných zamestnancov môže preorientovať na iný druh činností v súlade s ich potenciálom.
  • Možnosť overiť konkrétne sociálne, zručnosti a charakteristiky – porovnávame si tvrdenia kandidáta so správaním počas AC.

  • Máme možnosť lepšie posúdiť, či kandidát sa hodí do firemnej kultúry a tímu, kde má pracovať.

  • Úspešný kandidát si viac váži pracovné miesto, ktoré získal, keďže úspešne prešiel procesom, ktorý bol náročný a zamestnávateľ si ho vybral spomedzi iných kvalitných uchádzačov.

  • Ak je pri AC aj nadriadený pracovník, lepšie si dokáže vybrať vhodného kandidáta, s ktorým bude vedieť lepšie komunikovať a bude vedieť zhodnotiť jeho predpoklady.

  • Dokážeme obmedziť ohrozujúce faktory, negatívne vlastnosti, neželané správanie, ktoré by mohli mať negatívny dopad na výkon pozície a pôsobenie zamestnanca vo firme – znižujeme mieru fluktuácie.

  • Môžeme ušetriť náklady na zamestnanca – náklady na realizáciu výberu kandidáta v porovnaní s nákladmi na mzdu, odvody a zaškolenie zamestnanca, či nežiaducimi dopadmi jeho menej kvalitného výkonu a pod.