Assessment Centre Development Centre Personálny Screening /Audit

DEVELOPMENT CENTRE

( v praxi býva označované skratkou DC, v preklade znamená rozvojové centrum )


Je rozvinutím metódy Assessment Centra a jeho pokračovaním pre rozvoj potenciálu zamestnancov. Zameriava sa najmä na zamestnancov spoločnosti, pričom okrem zmapovania ich nadodborného potenciálu, sa orientuje aj na ďalší rozvoj ich predpokladov a zručností. Často odhalí skrytý potenciál účastníkov a umožňuje efektívne nastaviť proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov. V komunikácii s klientom, zadávateľom sa viac špecifikujú ciele projektu a kritériá hodnotenia. Rovnako ako pri Assessment Centre prechádzajú zamestnanci rôznorodými aktivitami ako sú diagnostické posúdenie, štruktúrované interview zamerané na motivačné faktory, modelové situácie, prípadové štúdie a pod. Taktiež je im podávaná spätná väzba, avšak už aj s odporúčaniami pre ich ďalší rozvoj a smerovanie. Čas trvania samotného hodnotiaceho procesu sa pohybuje v závislosti od rozsahu posudzovaných kompetencií, t.j. 1 - 2 dni.


Oblasti využitia:

Výhody:

 • Zmapovanie potenciálu zamestnancov v spoločnosti, podniku, firme.

 • Vzdelávanie zamestnancov – nastavenie efektívnejšieho procesu vzdelávania so zameraním sa na potreby zamestnávateľa, v súlade s potrebami zamestnancov.

 • Plánovanie ľudských zdrojov – porovnanie kompetencií zamestnancov s požiadavkami na pracovné miesto.

 • Výber talentov a ich rozvoj – identifikácia talentov v spoločnosti a návrh ďalších opatrení pre ich rozvoj.

 • Systém motivácie zamestnancov – cielené nastavenie motivačných faktorov a výber benefitov do efektívneho sociálneho programu firmy.

 • Firemná kultúra – zmapovanie a skvalitnenie.

 • Kariérne plánovanie – príprava špecialistov, manažérov, budúcich manažérov a odhalenie ich potenciálu pre ďalší rozvoj.

 • Možnosť zmapovania potenciálu zamestnancov a ich kompetencií v súlade s aktuálnymi popismi pracovných miest.

 • Zhodnotenie potenciálu zamestnanca vzhľadom na jeho ďalší kariérny rast a rozvoj.

 • Efektívnejšie plánovanie ľudských zdrojov.

 • Cielené vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, s možnosťou efektívnejšieho vynakladania prostriedkov na vzdelávanie, šetrenie nákladov.

 • Nastavenie procesu koučingu pre vybraných zamestnancov (napr. manažéri, obchodníci a pod.).

 • Čiastočné zmapovanie firemnej kultúry a atmosféry vo firme. Identifikácia problémov, úrovni komunikácie a informovanosti zamestnancov.

 • Identifikácia problémov v komunikácii (zamestnanec, v rámci oddelenia, medzi útvarmi navzájom).

 • Práca s talentami a ich ďalší rozvoj.

 • Stabilizácia zamestnancov.

 • Efektívnejšie riadenie a cielená motivácia zamestnancov.

 • Práca so sebareflexiou zo strany zamestnancov.

 • Prispôsobenie personálnych procesov aktuálnemu stavu v spoločnosti.