TRÉNINGOVÁ A ŠKOLIACA ČINNOSŤ


Tréningovú činnosť prispôsobujeme potrebám a požiadavkám klientov. Často predchádza tréningovému procesu analýza vzdelávacích potrieb, aby vzdelávanie zamestnancov mohlo byť efektívne zacielené na potrebný rozvoj ich vedomostí a zručností. Školenia prebiehajú interaktívnym spôsobom v aktívnej komunikácii, s dôrazom na praktické príklady z praxe. Atmosféra školení je živá a dynamická. Tréningové aktivity často nadväzujú na Development Centre, ktoré definuje požiadavky a odporúčania na ďalší rozvoj zamestnanca.


Prehľad niektorých ponúkaných tém:

 • Rozvoj komunikačných zručností - neverbálna komunikácia a verbálna komunikácia
 • Telefonická komunikácia – v internom aj externom prostredí
 • Asertívna komunikácia, vyjednávanie a zvládanie námietok
 • Time - management, stanovovanie priorít, práca pod tlakom
 • Komunikácia s obchodným partnerom, klientom, dodávateľom
 • Cyklus manažérskych školení – vedenie ľudí, štýly riadenia, delegovanie, vedenie porád, motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Koučing pre manažérov
 • Tímová spolupráca a vedenie tímov
 • Rozvoj prezentačných zručností
 • Spoločenská etiketa a protokol pri pracovnej aj spoločenskej komunikácii
 • Firemná kultúra
 • Zvládanie stresových a záťažových situácií, práca s koncentráciou
 • Realizácia Assessment / Development Centier v praxi – určené najmä pracovníkom HR útvarov
 • Školenia pre pracovníkov personálnych útvarov – ako napr. vedenie výberového pohovoru, nastavenie personálnych procesov, systém adaptácie zamestnancov, motivácia zamestnancov a jej nástroje a pod.
 • Ako sa úspešne presadiť na trhu práce – určená najmä nezamestnaným alebo uvoľňovaným zamestnancomDĺžka trvania: 1 – 2 dni podľa nadefinovania obsahu jednotlivého školenia


Počet účastníkov školenia: 6 – 12


Lektori: sú odborníci z praxe, ktorí majú bohatú lektorskú činnosť a majú skúsenosti z praxe.


ROZVOJ ZAMESTNANCOV


Uskutočňuje sa formou koučingu alebo individuálneho poradenstva. Vychádza buď z potreby samotných zamestnancov, alebo zámerov firmy. Často nadväzuje na výsledky a odporúčania Development Centra. Môže byť aj doplňujúcou metódou pre rozvoj zamestnanca, pričom zamestnanec absolvuje potrebné tréningy a školenia, kde je v kontakte aj so skupinovou dynamikou a následne pokračuje v individuálnom rozvoji, kde sa zameriava na zlepšenie svojich predpokladov a zručností, odstraňovaní stereotypov v správaní a menej vhodných postupov. Dôraz sa kladie na využitie vlastných zdrojov a systematickej práci na sebe, pričom si kouč spolu s klientom presne definuje ciele a postupy.


Prax ukázala, že je to veľmi efektívny nástroj pri všetkých profesiách, ale najmä pri rozvoji manažérov a obchodníkov, kde sa dosahujú stabilnejšie a dlhodobejšie výsledky.